Για εργαζόμενους / ελεύθερους επαγγελματίες

Για εργαζόμενους / ελεύθερους επαγγελματίες
Ανενεργό

Για εργαζόμενους / ελεύθερους επαγγελματίες

600 € ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 

Αν ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες επιστημόνων:

 • Μηχανικοί κάθε ειδικότητας/Αρχιτέκτονες
 • Οικονομολόγοι/Λογιστές
 • Δικηγόροι
 • Ιατροί (κάθε ειδικότητας, καθώς και οδοντίατροι, ψυχίατροι και λοιπό ιατρικό προσωπικό)
 • Εκπαιδευτικοί και ερευνητές κάθε ειδικότητας

 

Είστε δικαιούχος επιδότησης ύψους 600 ευρώ, μέσω προγράμματος ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ που αναμένεται άμεσα από το Υπουργείο Εργασίας για 166.000 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων (soft skills) των ωφελουμένων, οι οποίοι θα λάβουν και πιστοποίηση για την κατάρτιση.

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 600 € και θα καταβληθεί σε 2 δόσεις.

 

Η διάρκεια του προγράμματος τηλεκατάρτισης είναι 100 ώρες συνολικά.

 

  Όνομα (απαραίτητο)

  Επώνυμο (απαραίτητο)

  Επιστημονικός Κλάδος(απαραίτητο)

  Τηλέφωνο (απαραίτητο)

  Δήμος(απαραίτητο)

  Περιοχή (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)


  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, και την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα https://www.anatolikokdvm.gr προκειμένου να συμμετάσχω στο ειδικό πρόγραμμα για επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19». Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία Ανατολικό Κέντρο Εκπαίδευσης ΙΚΕ.