Γραφείο Απασχόλησης

Η αναζήτηση της «αξιόλογης» θέσης απασχόλησης και του «κατάλληλου» επαγγελματικού περιβάλλοντος είναι μια δύσκολη υπόθεση τόσο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όσο και για τους επαγγελματίες που απασχολούνται σε ένα κλάδο. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής καριέρας, με βάση την εξατομικευμένη προσέγγιση, έχουν σαν στόχο την χαρτογράφηση μιας επιτυχημένης καριέρας.

Στα πλαίσια αυτά, τα στελέχη του Γραφείου Απασχόλησης δύνανται να προσφέρουν:

1. Συμβουλευτική καριέρας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

 • Δομημένη συζήτηση με χρήση εξειδικευμένου εργαλείου επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση στην ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών του κάθε ατόμου
 • Ατομικές συναντήσεις με κάθε υποψήφιο για τον καθορισμό του επαγγελματικού του προφίλ και τη διερεύνηση αναγκών για επιμορφώσεις/ καταρτίσεις
 • Εντοπισμός επαγγελματικών δεξιοτήτων και κρίσιμες επαγγελματικές συμπεριφορές
 • Διερεύνηση των «δυνατών» σημείων και των σημείων που «χρήζουν βελτίωση» για κάθε υποψήφιο και η χάραξη ενός πλάνου δράσεων για την ενίσχυση των σημείων «προς βελτίωση» και την αξιοποίηση αι προβολή των «δυνατών» σημείων
 • Coaching σε θέματα μεθόδων αναζήτησης εργασίας, συνεντεύξεων, κλπ

 

2. Συμβουλευτική καριέρας για επαγγελματίες και στελέχη

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

 • Δομημένη συζήτηση με χρήση εξειδικευμένου εργαλείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης για επαγγελματίες και στελέχη
 • Ατομικές συναντήσεις για διερεύνηση εναλλακτικών επαγγελματικών προοπτικών και τη χαρτογράφηση Πορείας Σταδιοδρομίας (career route)
 • Εντοπισμός επαγγελματικών δεξιοτήτων και κρίσιμες επαγγελματικές συμπεριφορές
 • Διερεύνηση των «δυνατών» σημείων και των σημείων που «χρήζουν βελτίωση» για κάθε υποψήφιο και η χάραξη ενός πλάνου δράσεων για την ενίσχυση των σημείων «προς βελτίωση» και την αξιοποίηση οι προβολή των «δυνατών» σημείων
 • Coaching στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στον επαγγελματία ή στέλεχος
 • Coaching σε θέματα συνεντεύξεων και προβολής των δεξιοτήτων και των γνώσεων του κάθε επαγγελματία – στελέχους

Η αναζήτηση απασχόλησης στη σύγχρονη αγορά εργασίας έχει αποδειχθεί μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, οι Σύμβουλοι του Γραφείου Απασχόλησης της «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» προσφέρουν ενημέρωση και επιδιώκουν την εξοικείωση των ενδιαφερομένων, καταρτιζομένων ή μη, με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Η παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Απασχόλησης αποτυπώνονται σε:

1. Δημιουργία Πλάνου Δράσης

Προκειμένου για την κατάρτιση ενός πλάνου δράσης που θα ανταποκρίνεται στο δυναμικό και στις προσδοκίες του ατόμου που αναζητά εργασία, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση των γνώσεων, των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων του υποψηφίου, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει και η έγκυρη ενημέρωσή του σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση απασχόλησης.

Ανάλογα λοιπόν με τις προσωπικές ανάγκες των ατόμων που αναζητούν απασχόληση, εξειδικευμένα στελέχη του Γραφείου Απασχόλησης τους ενημερώνουν και τους προετοιμάζουν για διαδικασίες όπως:

 • Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος
 • Η απόκτηση προϋπηρεσίας
 • Η σύνταξη συνοδευτικής επιστολής και η χρησιμότητά της
 • Η εξοικείωση με διάφορες μεθόδους αναζήτησης εργασίας
 • Οι ενημέρωση για δυνητικούς εργοδότες, στους οποίους θα μπορούσε να ασχοληθεί

2. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί βασική και απαραίτητη τεχνική αναζήτησης εργασίας, καθώς μέσα από αυτό μπορούν να δοθούν με ένα δομημένο και σύντομο τρόπο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ενός υποψηφίου σε έναν υποψήφιο εργοδότη, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει με τη σειρά του το προφίλ των υποψηφίων.

Στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να τονίζονται στοιχεία όπως:

 • Τα θετικά στοιχεία των υποψηφίων, ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη
 • Τα δυνατά σημεία των υποψηφίων με έμφαση στα εκπαιδευτικά του προσόντα και στην επαγγελματική τους εμπειρία

Επίσης, σημαντικά στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος θα πρέπει να είναι η απλότητα, η σαφήνεια ή πληρότητα των στοιχείων, η ορθή σύνταξη και ορθογραφία, κλπ.

3. Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής

Η Συνοδευτική Επιστολή είναι απαραίτητη προκειμένου να προσδιοριστεί η επιθυμητή θέση εργασίας και να περιγραφούν με σύντομο και περιεκτικό τρόπο τα προσόντα των υποψηφίων.

Σε σχέση με το περιεχόμενό της, στη συγκεκριμένη επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται:

 • Ο λόγος που αποστέλλεται σε κάθε παραλήπτη
 • Η θέση για την οποία ο υποψήφιος υποβάλει βιογραφικό σημείωμα

Επίσης, στη Συνοδευτική Επιστολή θα πρέπει να περιγράφονται:

 • Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του υποψηφίου
 • Η συνάφεια της εκπαίδευσης και των προσωπικών χαρακτηριστικών με τη φύση της προσφερόμενης θέσης
 • Ο λόγος για τον οποίο υποβάλει βιογραφικό σημείωμα ο υποψήφιος/ η υποψήφια

Ενώ θετικά αξιολογείται από τον παραλήπτη η αναφορά:

 • Στην εταιρία στην οποία αποστέλλεται
 • Στο ενδιαφέρον του αποστολέα για την κάλυψη της προσφερόμενης θέσης
 • Στην επιδίωξη μιας προσωπικής συνάντησης

4. Η Συνέντευξη

Η Συνέντευξη αποτελεί την πρώτη επαφή ε τον εργοδότη και γι’ αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι , ώστε να καταφέρουν να προβάλουν τα στοιχεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να διεκδικήσουν την προσφερόμενη θέση.

Τα στελέχη του Γραφείου Απασχόλησης μπορούν να προετοιμάσουν τον/την κάθε υποψήφιο/α σε σχέση με:

 • Με την ενδυνάμωση των υποψηφίων σε θέματα επικοινωνίας (ανάπτυξη τεχνικών επικοινωνίας)
 • Την μείωση του άγχους των υποψηφίων πριν τη συνέντευξη
 • Την προετοιμασία των υποψηφίων με την εφαρμογή διάφορων τεχνικών, όπως case studies και roll playing

5. Η αξιολόγηση της διαδικασίας

Η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας προκειμένου για την εύρεση εργασίας είναι απαραίτητη, καθώς οι υποψήφιοι μέσα από τον έλεγχο των προσπαθειών τους, θα μπορούν να διορθώσουν λάθος προσεγγίσεις και να διεκδικήσουν έτσι μία θέση απασχόλησης με ολοένα αυξανόμενο ποσοστό επιτυχίας