Επιμόρφωση στελεχών

Επιμόρφωση στελεχών διάρκειας 50 ωρών, για την ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών παραγωγικής, εμπορικής, λειτουργικής και οργανωσιακής καινοτομίας.

Ενδεικτική θεματολογία:
• Διαφορετικοί τύποι καινοτομίας και η επίδρασή τους στα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετούνται
• Η καινοτομία προϊόντων/υπηρεσιών, η καινοτομία διαδικασιών, η εμπορική καινοτομία και η καινοτομία οργάνωσης.
• Ανθρώπινο δυναμικό και η σημασία της ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων καινοτομίας – ο ρόλος του Innovation Expert.
• Μοντέλα δικτύωσης και συνεργασίας (innovation clusters, open innovation, κλπ.).
• Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση.
• Διοίκηση καινοτομίας στην επιχείρηση και αξιολόγηση της καινοτομικής επίδοσης.
• Το Πλάνο Καινοτομίας – η σημασία του και βασικά στάδια ανάπτυξης.
• Πολιτικές προώθησης της καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Πηγές και προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας σε επιχειρήσεις

Please login to get access to the quiz
Δικτύωση στελεχών (Prev Lesson)
Back to

No Comments

Post a Reply